Follow

Nhiễm trùng đường tiết niệu là một trong những vấn đề phụ khoa phổ biến nhất mà phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có thể gặp phải. Điều này thường xảy ra khi vi khuẩn hiện diện trong âm đạo hoặc hậu môn, di chuyển lên niệu đạo và bàng quang, và trong một số trường hợp, thậm chí cả thận. Chuyên Khoa Sinh Sản là trang thông tin chia sẻ của Phòng Khám 52 Nguyễn Trãi sẽ chia sẻ với bạn thêm về vấn đề này.
Xem thêm: pinterest.com/chuyenkhoasinhsa

Sign in to participate in the conversation
Moin & Herzlich Willkommen

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!