Follow

Có nhiều yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến việc thụ thai hơn đối với một số cặp vợ chồng, bao gồm các yếu tố tuổi tác, cân nặng và lối sống. và các bệnh về tình dục. Chuyên Khoa Sinh Sản Phòng Khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi cung cấp một đội ngũ bác sỹ sinh sản với nhiều kỹ năng giỏi trong vấn đề nội tiết sinh sản, phụ khoa, sản khoa và phẫu thuật nội soi, cũng như các y tá và hộ sinh tận tâm hỗ trợ khi bạn đến khám tại trung tâm.
folkd.com/user/chuyenkhoasinhs

Sign in to participate in the conversation
Moin & Herzlich Willkommen

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!