Follow

Thủ dâm nam giúp tăng cực khoái, hành động này an toàn và không có chống chỉ định. Nó không làm có thai và tăng các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đây là cách để người nam giới tự mình thỏa mãn khoái cảm tình dục. Bằng cách sống độc thân nhưng lãng mạn. Trong một số trường hợp nó góp phần chống lại chứng đau nửa đầu ở nam giới.
chuyenkhoasinhsan.info/thu-dam

Sign in to participate in the conversation
Moin & Herzlich Willkommen

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!